| Giaiphapthue
Ngày ký
Số văn bản sort
Mô tả quy định
Ngày hiệu lực :
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán
Ngày hiệu lực :
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC ngày 21/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ngày hiệu lực :
Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Ngày hiệu lực :
Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp,Ngư nghiệp và Nghề muối
Ngày hiệu lực :
Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
Ngày hiệu lực :
Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty xổ số kiến thiết