Bản đồ thuế
Quy định về đăng ký thuế (66)
Quy định kiểm tra, thanh tra thuế (19)
Các quy định quản lý thuế khác (369)
Chính sách thuế với quan hệ quốc tế (144)
Quy định xác nhận thuế (34)
Xử lý hóa đơn: viết sai, bị mất, hủy (56)
Sử dụng, lưu trữ, bảo quản HĐ (235)
Quy định về chỉ tiêu ghi trên hóa đơn (73)
Cách lập hóa đơn và nghĩa vụ lập hóa đơn (185)
Xử phạt hành vi vi phạm về hóa đơn (65)
Hóa đơn bất hợp pháp, không có giá trị sử dụng (6)
Quy định về Hóa đơn- chứng từ khác (8)
Thuế Môn Bài (25)
Thuế Xuất Khẩu (568)
Thuế tiêu thụ đặc biệt (76)
Thuế bảo vệ môi trường (91)
Thuế giá trị gia tăng (1737)
Thuế nhà thầu (147)
Thuế trước bạ (158)
Thuế thu nhập cá nhân (660)
Thuế thu nhập doanh nghiệp (614)
Thuế tài nguyên (82)
Thuế tự vệ, chống bán phá giá (16)
Thuế nhập khẩu (232)
Các khoản chi phí được trừ, không được trừ (87)
Quy định về chi phí trong 1 số trường hợp (13)
Chi phí trích trước (2)
Trích lập và sử dụng các khoản dự phòng (21)
Các khoản chi liên quan đến người lao động (43)
Chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại tài sản (16)
Các khoản chi khác (102)
Quy định bù trừ lãi - lỗ, chuyển lỗ (12)
Thuế với 1 số trường hợp cụ thể (158)
Công ty kinh doanh vàng bạc (1)
Công ty Kinh doanh Xổ Số (3)
Công ty bất động sản - BĐS (23)
Tổ chức Tài chính - Tín dụng - Ngân Hàng (26)
Công ty Chứng Khoán (5)
Thuế với hộ, cá nhân kinh doanh (30)
Quy định thuế với cho vay và đi vay (11)
DN Bảo hiểm; DN Đấu giá (15)
Doanh nghiệp Dầu Khí - Kinh doanh xăng dầu (26)
Doanh nghiệp chế xuất; bán hàng cho DN chế xuất (19)
Thuế SD đất nông nghiệp (29)
Thu tiền sử dụng đất (142)
Thu tiền thuê đất (159)
Thuế nhà đất ( thuế SD đất phi nông nghiệp ) (65)
Thuế chuyển quyền sd đất (30)
Quy định chung về lĩnh vực thuế đất (1)
Trích yếu của văn bản
Công văn số : 857/TCT-CS
Người ký : Cao Anh Tuấn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành : 04/03/2016
Ngày hiệu lực : 04/03/2016
Trích yếu :
Về việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất hàng năm

 GIAIPHAPTHUE.VN  trích lược nội dung  đưa vào BAN ĐO THUE như sau:            Trả lời Công văn số 58/CT-THNVDT ngày 5/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất hàng năm của Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Thành Long, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

             ...

             Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp Công ty Cổ phần sản xuất vả thương mại Thành Long được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Thành Long từ năm 2009, Công ty đã được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản thì khi bắt đầu tính tiền thuê đất phải nộp, Công ty được trừ số tiền đã ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của chính sách tại thời điểm bắt đầu tính tiền thuê đất (tháng 1/2014). Theo đó, số tiền đã ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã được xét duyệt, được quy đổi ra số năm, tháng căn cứ giá thuê đất tại thời điểm xác định tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu và được xác định là số năm, tháng đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng năm theo quy định tại Khoản 11, Điều 2, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP. Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hà Nam được biết./.