Bản đồ thuế
Quy định về đăng ký thuế (66)
Quy định kiểm tra, thanh tra thuế (19)
Các quy định quản lý thuế khác (369)
Chính sách thuế với quan hệ quốc tế (144)
Quy định xác nhận thuế (34)
Xử lý hóa đơn: viết sai, bị mất, hủy (56)
Chưa giao khách hàng(3)
Đã giao khách hàng: Bán và Mua chưa khai thuế(8)
Đã giao khách hàng: bán và mua đã kê khai thuế(14)
Xử lý hóa đơn bị mất, cháy, hỏng(21)
Hóa đơn không tiếp tục sử dụng, hủy hóa đơn(3)
Một số trường hợp viết sai hóa đơn khác(4)
503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.