Danh mục Kế toán - Kiểm toán
Nội dung chuẩn mực kế toán (22)
Hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán (1)
Chuẩn mực kế toán quốc tế (1)
Tài sản ngắn hạn (20)
Tài sản dài hạn (9)
Nợ phải trả (19)
Vốn chủ sở hữu (14)
Doanh thu (14)
Chi phí sản xuất kinh doanh (15)
Thu nhập khác (2)
Chi phí khác (2)
Tài khoản ngoài bảng (8)
Các trường hợp đặc thù (3)
Thông tin văn bản
Quyết Định số : 01/2016/QĐ-KTNN
Người ký : Hồ Đức Phước
Cơ quan ban hành: Kiểm Toán Nhà Nước
Ngày ban hành : 20/06/2016
Ngày hiệu lực : 04/08/2016
Trích yếu :
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.
Các văn bản liên quan :
649a /QĐ-KTNN Thuộc văn bản số : 649a /QĐ-KTNN
02/2016/QĐ-KTNN Thuộc văn bản số : 02/2016/QĐ-KTNN
1278/QĐ-KTNN Thuộc văn bản số : 1278/QĐ-KTNN
1406/QĐ-KTNN Thuộc văn bản số : 1406/QĐ-KTNN
1404/QĐ-KTNN Thuộc văn bản số : 1404/QĐ-KTNN
1423/QĐ-KTNN Thuộc văn bản số : 1423/QĐ-KTNN
1422/QĐ-KTNN Thuộc văn bản số : 1422/QĐ-KTNN
20/QĐ-BCĐ Thuộc văn bản số : 20/QĐ-BCĐ
2264/QĐ-KTNN Thuộc văn bản số : 2264/QĐ-KTNN
2263/QĐ-KTNN Thuộc văn bản số : 2263/QĐ-KTNN