Danh mục Kế toán - Kiểm toán
Nội dung chuẩn mực kế toán (22)
Hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán (1)
Chuẩn mực kế toán quốc tế (1)
Tài sản ngắn hạn (20)
Tài sản dài hạn (9)
Nợ phải trả (19)
Vốn chủ sở hữu (14)
Doanh thu (14)
Chi phí sản xuất kinh doanh (15)
Thu nhập khác (2)
Chi phí khác (2)
Tài khoản ngoài bảng (8)
Các trường hợp đặc thù (3)
Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày ký
Loại văn bản
Số văn bản sort
Trích yếu Kế toán - Kiểm toán
Văn bản gốc
Mục này đang trong quá trình cập nhật dữ liệu, mời bạn quay lại sau!