Lao động -Tiền lương
Quy định chung (293)
Quan hệ - Đối ngoại (9)
Quy định về an toàn lao động (67)
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… (80)
Quy định với lao động là người nước ngoài (27)
Xuất khẩu lao động (51)
Các giải pháp hỗ trợ người lao động (84)
Quy định với cơ sở dạy nghề (52)
Quy định đào tạo, tuyển dụng, khen thưởng, xử phạt đối với Tổ Chức, Công Chức (20)
Trung tâm giới thiệu việc làm (6)
Danh Mục bệnh cần chữa trị dài ngày (1)
Quy định lương: quỹ lương, mức lương... (351)
Bảo hiểm xã hội (138)
Bảo hiểm y tế (24)
Kinh phí công đoàn (20)
Bảo hiểm thất nghiệp (22)
Quy định tuyển dụng, ký kết HĐLĐ (45)
Quy định điều chỉnh, tăng giảm lương (65)
Quy định trợ cấp (227)
Chế độ ăn giữa ca (18)
Quy định về phụ cấp (115)
Quy định về thưởng, phạt vi phạm hợp đồng (20)
Thông tin bản đồ LĐ-Tiền Lương
số : 3396/LĐTBXH-PC
Người ký : Hà Đình Bốn
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương binh xã hội
Ngày ban hành : 26/08/2015
Ngày hiệu lực : 26/08/2015
Trích yếu :
Bộ luật lao động thì trường hợp doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số: 3396/LĐTBXH-PC
V/v thực hiện pháp luật lao động

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Trả lời Công văn của Quý Công ty ngày 30/7/2015 về việc yêu cầu hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 44, Điều 46 của Bộ luật lao động thì trường hợp doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, người sử dụng lao động phải xây dựng phương án sử dụng lao động trong đó có danh sách người lao động đưa đi đào tạo để tiếp tục sử dụng. Đối với những lao động này, sau khi đào tạo, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng người lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Công ty thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Thứ trưởng Phạm Minh Huân;
- Lưu: VT, PC.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Hà Đình Bốn

 

 

Các bản đồ LĐ-TL khác
2878/LĐTBXH-TCDN Thuộc văn bản số : 2878/LĐTBXH-TCDN
2183/LĐTBXH-KHTC Thuộc văn bản số : 2183/LĐTBXH-KHTC
1966/LĐTBXH-ATLĐ Thuộc văn bản số : 1966/LĐTBXH-ATLĐ
177/TB-VPCP Thuộc văn bản số : 177/TB-VPCP
10225/VPCP-KTN Thuộc văn bản số : 10225/VPCP-KTN
6531/VPCP-KGVX Thuộc văn bản số : 6531/VPCP-KGVX
2627/LĐTBXH-ATLĐ Thuộc văn bản số : 2627/LĐTBXH-ATLĐ
2533/LĐTBXH-ATLĐ Thuộc văn bản số : 2533/LĐTBXH-ATLĐ
4601_LDTBXH-KHTC Thuộc văn bản số : 4601_LDTBXH-KHTC
1457/LĐTBXH-LĐTL Thuộc văn bản số : 1457/LĐTBXH-LĐTL