Lao động -Tiền lương
Quy định chung (293)
Quan hệ - Đối ngoại (9)
Quy định về an toàn lao động (67)
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… (80)
Quy định với lao động là người nước ngoài (27)
Xuất khẩu lao động (51)
Các giải pháp hỗ trợ người lao động (84)
Quy định với cơ sở dạy nghề (52)
Quy định đào tạo, tuyển dụng, khen thưởng, xử phạt đối với Tổ Chức, Công Chức (20)
Trung tâm giới thiệu việc làm (6)
Danh Mục bệnh cần chữa trị dài ngày (1)
Quy định lương: quỹ lương, mức lương... (351)
Bảo hiểm xã hội (138)
Bảo hiểm y tế (24)
Kinh phí công đoàn (20)
Bảo hiểm thất nghiệp (22)
Quy định tuyển dụng, ký kết HĐLĐ (45)
Quy định điều chỉnh, tăng giảm lương (65)
Quy định trợ cấp (227)
Chế độ ăn giữa ca (18)
Quy định về phụ cấp (115)
Quy định về thưởng, phạt vi phạm hợp đồng (20)
Thông tin bản đồ LĐ-Tiền Lương
số : 3476/LĐTBXH-BHXH
Người ký : Trần Thị Thúy Nga
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương binh xã hội
Ngày ban hành : 31/08/2015
Ngày hiệu lực : 31/08/2015
Trích yếu :
Tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số: 3476/LĐTBXH-BHXH
V/v tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng Công ty May 10-CTCP

Trả lời công văn số 1644/CV-M10 ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Quý Tổng Công ty về tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện việc xây dựng và chuyển đổi từ hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định sang hệ thống thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự quyết định theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2012, ngày 24 tháng 6 năm 2015 Văn phòng phòng Chính phủ có văn bản số 4807/VPCP-PL thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện công văn số 848/UBTVQH13-CVĐXH ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo đó, từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2016, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhưng vẫn áp dụng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định trước ngày 01 tháng 5 năm 2013 thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định. Hiện tại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các cơ quan hướng dẫn thực hiện vấn đề này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời để Quý Tổng Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VP, BHXH.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

 

 

Các bản đồ LĐ-TL khác
4431/LĐTBXH-PC Thuộc văn bản số : 4431/LĐTBXH-PC
4398/LĐTBXH-LĐTL Thuộc văn bản số : 4398/LĐTBXH-LĐTL
4271/LĐTBXH-LĐTL Thuộc văn bản số : 4271/LĐTBXH-LĐTL
3551/LĐTBXH-LĐTL Thuộc văn bản số : 3551/LĐTBXH-LĐTL
3544/LĐTBXH-LĐTL Thuộc văn bản số : 3544/LĐTBXH-LĐTL
3562/LĐTBXH-BHXH Thuộc văn bản số : 3562/LĐTBXH-BHXH
3319/LĐTBXH-ATLĐ Thuộc văn bản số : 3319/LĐTBXH-ATLĐ
3230/LĐTBXH-LĐTL Thuộc văn bản số : 3230/LĐTBXH-LĐTL
3210/LĐTBXH-LĐTL Thuộc văn bản số : 3210/LĐTBXH-LĐTL
3234/LĐTBXH-LĐTL Thuộc văn bản số : 3234/LĐTBXH-LĐTL