Lao động -Tiền lương
Quy định chung (293)
Quan hệ - Đối ngoại (9)
Quy định về an toàn lao động (67)
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… (80)
Quy định với lao động là người nước ngoài (27)
Xuất khẩu lao động (51)
Các giải pháp hỗ trợ người lao động (84)
Quy định với cơ sở dạy nghề (52)
Quy định đào tạo, tuyển dụng, khen thưởng, xử phạt đối với Tổ Chức, Công Chức (20)
Trung tâm giới thiệu việc làm (6)
Danh Mục bệnh cần chữa trị dài ngày (1)
Quy định lương: quỹ lương, mức lương... (351)
Bảo hiểm xã hội (138)
Bảo hiểm y tế (24)
Kinh phí công đoàn (20)
Bảo hiểm thất nghiệp (22)
Quy định tuyển dụng, ký kết HĐLĐ (45)
Quy định điều chỉnh, tăng giảm lương (65)
Quy định trợ cấp (227)
Chế độ ăn giữa ca (18)
Quy định về phụ cấp (115)
Quy định về thưởng, phạt vi phạm hợp đồng (20)
Thông tin bản đồ LĐ-Tiền Lương
số : 3456/LĐTBXH-LĐTL
Người ký : Tống Thị Minh
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương binh xã hội
Ngày ban hành : 28/08/2015
Ngày hiệu lực : 28/08/2015
Trích yếu :
Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số: 3456/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Phù Yên

Trả lời công văn số 29/CV-CTy ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Phù Yên về giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp thì các công ty nông, lâm nghiệp khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP phải lập phương án sử dụng lao động phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh sau sắp xếp. Trường hợp trong quá trình sắp xếp có các cán bộ, công nhân viên của công ty không bố trí được việc làm thì được tiếp tục giải quyết theo chế độ lao động dôi dư.

2. Ngày 22 tháng 7 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, theo đó người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty thực hiện sắp xếp mà công ty không bố trí được việc làm khi thực hiện sắp xếp thì được giải quyết theo chính sách đối với người lao động dôi dư.

3. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế thì viên chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do sắp xếp lại công ty thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Căn cứ các quy định và nội dung công văn số 29/CV-CTy nêu trên, khi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Phù Yên thực hiện sắp xếp, đổi mới theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, nếu công ty đã tìm mọi biện pháp nhưng không bố trí được việc làm cho người lao động thì được áp dụng các quy định chính sách đối với người lao động dôi dư tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP để giải quyết chế độ thôi việc đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Đối với viên chức quản lý của công ty không bố trí được việc làm thì giải quyết theo chế độ tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Phù Yên biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

 

Các bản đồ LĐ-TL khác
4230/LĐTBXH-LĐTL Thuộc văn bản số : 4230/LĐTBXH-LĐTL
4169/LĐTBXH-LĐTL Thuộc văn bản số : 4169/LĐTBXH-LĐTL
3772/LĐTBXH-LĐTL Thuộc văn bản số : 3772/LĐTBXH-LĐTL
2930/LĐTBXH-LĐTL Thuộc văn bản số : 2930/LĐTBXH-LĐTL
2730/LĐTBXH-BHXH Thuộc văn bản số : 2730/LĐTBXH-BHXH
2634/LĐTBXH-LĐTL Thuộc văn bản số : 2634/LĐTBXH-LĐTL
1769 /QLCL-VP Thuộc văn bản số : 1769 /QLCL-VP
2354/LĐTBXH-LĐTL Thuộc văn bản số : 2354/LĐTBXH-LĐTL
2231/LĐTBXH-LĐTL Thuộc văn bản số : 2231/LĐTBXH-LĐTL
3773/UBND-CT Thuộc văn bản số : 3773/UBND-CT