Lao động -Tiền lương
Quy định chung (293)
Quan hệ - Đối ngoại (9)
Quy định về an toàn lao động (67)
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… (80)
Quy định với lao động là người nước ngoài (27)
Xuất khẩu lao động (51)
Các giải pháp hỗ trợ người lao động (84)
Quy định với cơ sở dạy nghề (52)
Quy định đào tạo, tuyển dụng, khen thưởng, xử phạt đối với Tổ Chức, Công Chức (20)
Trung tâm giới thiệu việc làm (6)
Danh Mục bệnh cần chữa trị dài ngày (1)
Quy định lương: quỹ lương, mức lương... (351)
Bảo hiểm xã hội (138)
Bảo hiểm y tế (24)
Kinh phí công đoàn (20)
Bảo hiểm thất nghiệp (22)
Quy định tuyển dụng, ký kết HĐLĐ (45)
Quy định điều chỉnh, tăng giảm lương (65)
Quy định trợ cấp (227)
Chế độ ăn giữa ca (18)
Quy định về phụ cấp (115)
Quy định về thưởng, phạt vi phạm hợp đồng (20)
Thông tin bản đồ LĐ-Tiền Lương
số : 3526/LĐTBXH-BHXH
Người ký : Trần Thị Thúy Nga
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương binh xã hội
Ngày ban hành : 03/09/2015
Ngày hiệu lực : 03/09/2015
Trích yếu :
Tham gia bảo hiểm xã hội đối với người học nghề, học việc

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số: 3526/LĐTBXH-BHXH
V/v tham gia bảo hiểm xã hội đối với người học nghề, học việc

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Triumph International Việt Nam
Số 02, đường số 3, KCN Sóng thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 28/01/15 ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Công ty về việc xác định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 thì người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì người học nghề, tập nghề không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BHXH.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

 

 

Các bản đồ LĐ-TL khác
4333/LĐTBXH-BHXH Thuộc văn bản số : 4333/LĐTBXH-BHXH
3991/LĐTBXH-BHXH Thuộc văn bản số : 3991/LĐTBXH-BHXH
2681/LĐTBXH-BHXH Thuộc văn bản số : 2681/LĐTBXH-BHXH
53/LĐTBXH-BHXH Thuộc văn bản số : 53/LĐTBXH-BHXH
4674/BHXH-CSXH Thuộc văn bản số : 4674/BHXH-CSXH
4666/BHXH-CSXH Thuộc văn bản số : 4666/BHXH-CSXH
4427/BHXH-TCKT Thuộc văn bản số : 4427/BHXH-TCKT
3780/BHXH-THU Thuộc văn bản số : 3780/BHXH-THU
3558/BHXH-THU Thuộc văn bản số : 3558/BHXH-THU
3533/BHXH-CĐBHXH Thuộc văn bản số : 3533/BHXH-CĐBHXH