Lao động -Tiền lương
Quy định chung (293)
Quan hệ - Đối ngoại (9)
Quy định về an toàn lao động (67)
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… (80)
Quy định với lao động là người nước ngoài (27)
Xuất khẩu lao động (51)
Các giải pháp hỗ trợ người lao động (84)
Quy định với cơ sở dạy nghề (52)
Quy định đào tạo, tuyển dụng, khen thưởng, xử phạt đối với Tổ Chức, Công Chức (20)
Trung tâm giới thiệu việc làm (6)
Danh Mục bệnh cần chữa trị dài ngày (1)
Quy định lương: quỹ lương, mức lương... (351)
Bảo hiểm xã hội (138)
Bảo hiểm y tế (24)
Kinh phí công đoàn (20)
Bảo hiểm thất nghiệp (22)
Quy định tuyển dụng, ký kết HĐLĐ (45)
Quy định điều chỉnh, tăng giảm lương (65)
Quy định trợ cấp (227)
Chế độ ăn giữa ca (18)
Quy định về phụ cấp (115)
Quy định về thưởng, phạt vi phạm hợp đồng (20)
Thông tin bản đồ LĐ-Tiền Lương
số : 1753/QĐ-NHNN
Người ký : Nguyễn Văn Bình
Cơ quan ban hành: Ngân hàng nhà Nước
Ngày ban hành : 01/09/2015
Ngày hiệu lực : 01/09/2015
Trích yếu :
Đơn giá tiền lương năm 2015 đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1753/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIỀN LƯƠNG NĂM 2015 CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 563/TTg-KTTH ngày 07/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Ngân hàng thương mại cổ phần;

Căn cứ Công văn số 2942/LĐTBXH-LĐTL ngày 28/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 9515/BTC-TCNH ngày 14/7/2015 của Bộ Tài chính về tiền lương năm 2015 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đơn giá tiền lương năm 2015 đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam là 370 đồng/1.000 đồng Tổng thu trừ Tổng chi phí (chưa có lương).

Mức đơn giá tiền lương trên tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 như sau:

+ Lợi nhuận kế hoạch: 5.700 tỷ đồng.

+ Tiền lương bình quân kế hoạch để tính đơn giá: 19.433 ngàn đồng/người/tháng.

Các nguyên nhân khách quan Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giải trình trong Đề án đơn giá tiền lương kèm theo công văn số 1695/VCB.TH&CĐKT ngày 12/5/2015.

Trường hợp cuối năm tài chính 2015, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam không thực hiện được các chỉ tiêu xác định là nguyên nhân khách quan từ 80% trở lên, thì phải xem xét điều chỉnh lại mức tiền lương tương ứng.

Điều 2. Về trích dự phòng rủi ro và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng:

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam phải thực hiện trích đủ dự phòng rủi ro và đảm bảo các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi lợi nhuận thực hiện cao hơn kế hoạch:

- Lợi nhuận thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương thực hiện bằng 100% đơn giá tiền lương được duyệt.

- Lợi nhuận thực hiện đạt từ 110% đến dưới 120% so với kế hoạch thì phần vượt từ 110% đến dưới 120%, đơn giá tiền lương thực hiện bằng 80% đơn giá tiền lương được duyệt.

- Lợi nhuận thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt từ 120% đến dưới 130%, đơn giá tiền lương thực hiện bằng 50% đơn giá tiền lương được duyệt.

- Lợi nhuận thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt từ 130% trở lên, đơn giá tiền lương thực hiện bằng 30% đơn giá tiền lương được duyệt.

Điều 4. Quỹ tiền lương đơn giá được chi trả cho cán bộ, nhân viên, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, trừ các thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tiền thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do cơ quan đại diện vốn nhà nước cử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam phải được công bố công khai theo quy định hiện hành áp dụng đối với công ty cổ phần.

Mức tiền lương bình quân của các chức danh lãnh đạo quản lý gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát trong Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam năm 2015 được chi tối đa không quá 8 lần tiền lương bình quân năm 2015 của người lao động trong hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và tương quan với mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 phê duyệt cho đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn Nhà nước tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính;
- Lưu:VP, TCCB1 (3b).

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

 

 

Các bản đồ LĐ-TL khác
18/2015/QĐ-UBND Thuộc văn bản số : 18/2015/QĐ-UBND
6817/QĐ-BCT Thuộc văn bản số : 6817/QĐ-BCT
15/2015/QĐ-UBND Thuộc văn bản số : 15/2015/QĐ-UBND
25/2014/QĐ-UBND Thuộc văn bản số : 25/2014/QĐ-UBND
6940/QĐ-BCT Thuộc văn bản số : 6940/QĐ-BCT
40/2014/QĐ-UBND Thuộc văn bản số : 40/2014/QĐ-UBND
282/QĐ-TTg Thuộc văn bản số : 282/QĐ-TTg
2285/QĐ-TTg Thuộc văn bản số : 2285/QĐ-TTg
2016/QĐ-TTg Thuộc văn bản số : 2016/QĐ-TTg
1987/QĐ-TTg Thuộc văn bản số : 1987/QĐ-TTg