Danh mục văn bản
Thông tin văn bản
Công văn số : 2584/TCT-DNL
Người ký : Đặng Ngọc Minh
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành : 13/06/2016
Ngày hiệu lực : 13/06/2016
Trích yếu :
Về việc thuế nhà thầu nước ngoài đối với Siemens AG

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 2584/TCT-DNL
V/v: thuế nhà thầu nước ngoài đối với Siemens AG

Hà Nội, ngày  13  tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 69735/CT-KTT2 ngày 28/10/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội, công văn số 2016.04.28/FCWT ngày 28/4/2016, công văn số 2016.02.29/FCWT ngày 29/02/2016 của Công ty Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) kiến nghị áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Liên bang Đức đối với nghĩa vụ thuế nhà thầu nước ngoài của Siemens AG trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì các Nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ký giữa Siemens và Công ty CP dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS).

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Liên bang Đức (sau đây gọi chung là Hiệp định) quy định:

- Điều 7 về Lợi tức doanh nghiệp quy định: “l. Lợi tức của xí nghiệp tại Nước ký kết sẽ chỉ chịu thuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú tại

Nước kia. Nếu xí nghiệp hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước kia nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú đó”.

- Điểm 2 Nghị định thư bổ sung Hiệp định quy định:

“Liên quan đến Điều 7

a. Tại một nước ký kết nơi có đặt trụ sở thường trú, không có khoản lợi tức nào sẽ được phân bổ cho một công trình xây dựng hay dự án xây dựng hoặc dự án lắp ráp trừ các khoan lợi tức là kết quả của chính các hoạt động đó. Lợi tức phát sinh từ việc cung cấp máy móc hoặc thiết bị có liên quan đến các hoạt động nêu trên và do cơ sở thường trú chính hoặc bất kỳ cơ sở thường trú nào khác của một xí nghiệp hoặc của một bên thứ ba thực hiện sẽ không được phân bổ cho công trình xây dụng hay dự án xây dựng hoặc lắp đặt đó.

b. Thu nhập phát sinh từ việc thiết kế, lập đồ án, vận hành máy móc hoặc nghiên cứu hay từ các dịch vụ kỹ thuật mà một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thực hiện tại Nước ký kết đó và có liên quan đến một cơ sở thường trú tại nước ký kết kia sẽ không được phân bổ cho cơ sở thường trú đó.

c. Trong trường hợp không có số liệu kế toán hoặc các số liệu khác thích hợp cho phép xác định lợi tức được phân bổ cho một cơ sở thường trú, một Nước ký kết có thể tính thuế phải nộp của cơ sở thường trú đặt tại Nước đó theo các luật của nước mình, được quy định cụ thể đối với các khoản lợi tức thông thường của các xí nghiệp tương tự hoạt động trong các điều kiện giống nhau hoặc tương tự như nhau, . . . .”.

Tại Điều 12 Hiệp định quy định:

“Tiền bản quyền và phí dịch vụ kỹ thuật phát sinh tại một nước ký kết và được trả cho một đối tượng cư trú của nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại nước ký kết nơi phát sinh và theo các luật của Nước đó, nhưng nếu đối tượng

nhận là đối tượng thực hưởng tiền bản quyền hoặc phí dịch vụ kỹ thuật thì thuế được tính khi đó sẽ không vượt quá:

b. Trong trường hợp đối với phí dịch vụ kỹ thuật, 7,5% tổng số phí dịch vụ kỹ thuật đó”.

Theo các điều khoản thỏa thuận và thực tế thực hiện Hợp đồng bảo trì các Nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 cho thấy Siemens AG nhận thanh toán theo 3 loại phí là phí huy động, phí cố định và phí

biến đổi, không tách riêng được giá trị vật tư thiết bị, giá trị dịch vụ trong nước và ngoài nước mà Siemens AG nhận được.

Căn cứ quy định tại Hiệp định trích dẫn nêu trên, thực tế thực hiện các Hợp đồng bảo trì, trên cơ sở tham khảo số liệu từ việc thực hiện các hợp đồng bảo trì của một số nhà máy nhiệt điện khí tại Việt Nam, sau khi tham khảo ý kiến các Bộ: Ngoại giao, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Liên bang Đức: + Đối với khoản thu nhập của Siemens AG từ việc cung cấp máy móc, thiết bị trong Hộp đồng bảo trì dài hạn các Nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2

và Nhơn Trạch 2, Siemens AG được áp dụng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Hiệp định.

+ Đối với khoản thu nhập của Siemens AG phát sinh từ cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong Hợp đồng bảo trì dài hạn các Nhà máy điện Cà Mau 1, Cả Mau 2 và Nhơn Trạch 2 thực hiện tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập

doanh nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam. Khoản thu nhập của Siemens AG từ cung cấp dịch vụ kỹ thuật này được xác định bằng 15% tổng doanh thu Siemens AG nhận được từ các Hợp đồng bảo trì nêu trên, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 5% theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính .

2. Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện điều chỉnh Quyết định xử lý khiếu nại số 5571/QĐ-CT-KTNB ngày 01/02/2016 và Quyết định số 60944/KL- CT-KTT2 ngày 24/9/2015 theo nội dung hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên, phù hợp quy trình xử lý khiếu nại.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực

hiện./

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Siemens AG;
- Cục TCDN, Vụ PC, CST, HTQT-BTC;
- Vụ: CS, PC, KK, HTQT-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Ngọc Minh

 

Các văn bản liên quan :
3934/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3934/CT-TTHT
2475/TCT-CS Thuộc văn bản số : 2475/TCT-CS
3939/TCT-DNL Thuộc văn bản số : 3939/TCT-DNL
1278/TCT-CS Thuộc văn bản số : 1278/TCT-CS
5386/TCT-CS Thuộc văn bản số : 5386/TCT-CS
5412/TCT-CS Thuộc văn bản số : 5412/TCT-CS
4758/TCT-CS Thuộc văn bản số : 4758/TCT-CS
5367/TCT-CS Thuộc văn bản số : 5367/TCT-CS
4392/TCT-DNL Thuộc văn bản số : 4392/TCT-DNL
4406/TCT-CS Thuộc văn bản số : 4406/TCT-CS