Danh mục văn bản
Thông tin văn bản
Công văn số : 8219/BTC-CST
Người ký : Phạm Đình Thi
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Ngày ban hành : 16/06/2016
Ngày hiệu lực : 16/06/2016
Trích yếu :
Về việc hướng dẫn chính sách thuế TTĐB đối với ô tô điện nhập khẩu.

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số: 8219/BTC-CST
V/v hướng dẫn chính sách thuế TTĐB đối với ô tô điện nhập khẩu.

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 115/CV-ĐH ngày 6/4/2016 của Khu di tích lịch sử Đền Hùng đề nghị hướng dẫn chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe ô tô điện nhập khẩu phục vụ cho khách tham quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB hướng dẫn đối tượng không chịu thuế TTĐB như sau:

“5. Đối với xe ô tô quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

là các loại xe theo thiết kế của nhà sản xuất được sử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ; xe kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện; xe bọc thép phóng thang; xe truyền hình lưu động; xe thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông và các loại xe chuyên dụng, xe không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông do Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan có hướng dẫn cụ thể. 

Cơ sở kinh doanh nhập khẩu xe ô tô có thiết kế chỉ dùng để chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB nêu tại khoản 5 Điều này phải xuất trình cho cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu hồ sơ, thủ tục sau: 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứng minh cơ sở nhập khẩu có chức năng kinh doanh khu vui chơi, giải trí thể thao (có chữ ký, đóng dấu của cơ sở nhập khẩu). 

- Cơ sở kinh doanh nhập khẩu ghi rõ trên Tờ khai hàng hóa nhập khẩu nội dung: “xe ô tô được thiết kế, chế tạo chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, giải trí thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông”. Cơ sở nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ nhập khẩu. 

Cơ quan hải quan nơi cơ sở kinh doanh nhập khẩu đăng ký mở Tờ khai hàng hóa nhập khẩu kiểm tra hàng hóa và không thu thuế TTĐB mặt hàng nêu trên, không cấp Tờ khai xác nhận nguồn gốc xe nhập khẩu cho cơ sở kinh doanh nhập khẩu. 

Trường hợp xe ô tô có thiết kế chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông không phải chịu thuế TTĐB, cơ sở nhập khẩu đã làm thủ tục nhập khẩu như hướng dẫn tại khoản 5 Điều này với cơ quan hải quan, nếu thay đổi mục đích sử dụng so với khi nhập khẩu, không sử dụng trong khu vui chơi, giải trí, thể thao và là loại xe ô tô thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB thì cơ sở nhập khẩu phải kê khai, nộp thuế TTĐB với cơ quan hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp cơ sở nhập khẩu không khai báo với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để nộp thuế TTĐB do thay đổi mục đích sử dụng so với khi nhập khẩu thì cơ sở nhập khẩu sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

 

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Khu di tích lịch sử Đền Hùng có giao cho Công ty TNHH Venus Phú Thọ, Công ty TNHH Venus Phú Thọ ủy thác cho Công ty TNHH MTV A Khôn thực hiện nhập khẩu xe ô tô điện 4 bánh chở người 14 chỗ loại Eagle để phục vụ cho khách tham quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông thì các xe ô tô điện nhập khẩu này thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích nêu trên thì phải nộp thuế TTĐB và xử phạt theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH MTV A Khôn phối hợp với Công ty TNHH Venus Phú Thọ, Khu di tích lịch sử Đền Hùng thực hiện các hồ sơ, thủ tục cho cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu theo hướng dẫn nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Khu di tích lịch sử Đền Hùng biết và thực hiện./. 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCHQ; TCT; Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST (9b).

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

Các văn bản liên quan :
2820/TCT-CS Thuộc văn bản số : 2820/TCT-CS
2772/TCT-CS Thuộc văn bản số : 2772/TCT-CS
40753/CT-HTr Thuộc văn bản số : 40753/CT-HTr
11906/TCHQ-TXNK Thuộc văn bản số : 11906/TCHQ-TXNK
195/2015/TT- BTC Thuộc văn bản số : 195/2015/TT- BTC
108/2015/NĐ-CP Thuộc văn bản số : 108/2015/NĐ-CP
13262/BTC-CST Thuộc văn bản số : 13262/BTC-CST
2628/CT-THNVDT Thuộc văn bản số : 2628/CT-THNVDT
4164/TCHQ-TXNK Thuộc văn bản số : 4164/TCHQ-TXNK
66/TCHQ-TXNK Thuộc văn bản số : 66/TCHQ-TXNK