Danh mục văn bản
Thông tin văn bản
Công văn số : 40753/CT-HTr
Người ký : Mai Sơn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TP Hà Nội
Ngày ban hành : 17/06/2016
Ngày hiệu lực : 17/06/2016
Trích yếu :
Về việc chính sách thuế TTĐB

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số: 40753/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 410/PC-TCT ngày 31/5/2016 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Bùi Minh Đức do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách thuế. Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, quy định:

+ Tại Điều 2 quy định về đối tượng chịu thuế:

...

 

2. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là các sản phẩm hàng hóa hoàn chỉnh, không bao gồm bộ linh kiện để lắp ráp các hàng hóa này.”

 

+ Tại Điều 7 quy định về khấu trừ thuế:

... 

2. Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu (trừ xăng các loại) được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước, số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán ra. Đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

3. Việc khấu trừ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện khi kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt...”

 

- Tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, quy định:

... 

Điều kiện khấu trừ thuế TTĐB được quy định như sau: 

- Đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB và trường hợp nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB thì chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu...

 

Căn cứ quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc giả như sau:

- Trường hợp Công ty của Độc giả nhập một lô xe vào ngày 29/4/2016, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho đơn vị hải quan vào ngày 29/4/2016 thì được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định, kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước.

- Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn độc giả thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2).

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Các văn bản liên quan :
2820/TCT-CS Thuộc văn bản số : 2820/TCT-CS
2772/TCT-CS Thuộc văn bản số : 2772/TCT-CS
8219/BTC-CST Thuộc văn bản số : 8219/BTC-CST
11906/TCHQ-TXNK Thuộc văn bản số : 11906/TCHQ-TXNK
195/2015/TT- BTC Thuộc văn bản số : 195/2015/TT- BTC
108/2015/NĐ-CP Thuộc văn bản số : 108/2015/NĐ-CP
13262/BTC-CST Thuộc văn bản số : 13262/BTC-CST
2628/CT-THNVDT Thuộc văn bản số : 2628/CT-THNVDT
4164/TCHQ-TXNK Thuộc văn bản số : 4164/TCHQ-TXNK
66/TCHQ-TXNK Thuộc văn bản số : 66/TCHQ-TXNK