Danh mục văn bản
Thông tin văn bản
Công văn số : 2731/TCT-CS
Người ký : Cao Anh Tuấn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành : 20/06/2016
Ngày hiệu lực : 20/06/2016
Trích yếu :
Chính sách thuế TNDN liên quan đến việc ghi nhận chi phí đối với hóa đơn lập không đúng thời điểm

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 2731/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày  20  tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 635/CT-TTHT ngày 16/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc ghi nhận chi phí đối với hóa đơn lập không đúng thời điểm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Điều 16. Lập hoá đơn . . .

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm " lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá từ từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt ".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH KMW Việt Nam mua nguyên vật liệu chính của nhà cung cấp trong tháng 1/2016 để phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng nhà cung cấp không lập hóa đơn khi giao nguyên vật liệu trong tháng 01/2016 mà tập hóa đơn vào tháng 02/2016. Công ty có các hồ sơ, tài liệu: báo giá, hợp đồng kinh tế và biên bản bàn giao trong tháng 1/2016 thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam kiểm tra thực tế việc mua bán hàng hóa của Công ty để có cơ sở hướng dẫn Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với số hóa đơn nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định và phối hợp với cơ quan thuế quản lý nhà cung cấp để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Hà Nam biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;

- Lưu: VT,
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Các văn bản liên quan :
2736/TCT-CS Thuộc văn bản số : 2736/TCT-CS
3106/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3106/CT-TTHT
3932/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3932/CT-TTHT
3720/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3720/CT-TTHT
3598/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3598/CT-TTHT
3663/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3663/CT-TTHT
3718/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3718/CT-TTHT
3844/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3844/CT-TTHT
3931/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3931/CT-TTHT
4011/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 4011/CT-TTHT