Danh mục văn bản
Thông tin văn bản
Công văn số : 2760/TCT-KK
Người ký : Nguyễn Đại Trí
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành : 21/06/2016
Ngày hiệu lực : 21/06/2016
Trích yếu :
Về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2760/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4739/CT-TTr4 ngày 25/5/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo việc thanh tra thuế tại Công ty TNHH thương mại XNK Quang Hưng DAC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:

“2. Cách lập một s tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đi với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tin trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ…”

Công văn số 15606/BTC-TCT ngày 18/10/2014 của Bộ Tài chính về việc lập hóa đơn đối với dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hóa.

“Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, giao nhận hàng hóa cung ứng dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa cho người mua thường xuyên là t chức, cá nhân kinh doanh có thể lập hóa đơn vào ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ kèm theo bảng kê chi tiết số lượng giao nhận, vận tải hàng hóa trong tháng phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ.

Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của s liệu ghi trên hóa đơn và bảng kê chi tiết”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thanh tra thuế tại Công ty TNHH thương mại XNK Quang Hưng DAC, xác định hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào của dịch vụ vận chuyn hàng hóa xuất khẩu có ngày lập sau ngày xác nhận hoàn thành kiểm tra của Cơ quan Hải quan. Nếu việc lập hóa đơn này theo đúng hợp đồng vận chuyển, đúng hướng dẫn tại Công văn số 15606/BTC-TCT ngày 18/10/2014 của Bộ Tài chính thì Cục Thuế căn cứ các quy định về khấu trừ, hoàn thuế để giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Các văn bản liên quan :
2736/TCT-CS Thuộc văn bản số : 2736/TCT-CS
3106/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3106/CT-TTHT
3932/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3932/CT-TTHT
3720/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3720/CT-TTHT
3598/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3598/CT-TTHT
3663/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3663/CT-TTHT
3718/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3718/CT-TTHT
3844/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3844/CT-TTHT
3931/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3931/CT-TTHT
4011/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 4011/CT-TTHT