Danh mục văn bản
Thông tin văn bản
Công văn số : 2792/TCT-CS
Người ký : Cao Anh Tuấn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành : 22/06/2016
Ngày hiệu lực : 22/06/2016
Trích yếu :
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với tiền bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất.

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2792/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với tiền nhận bồi thường, hỗ trợ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1583/CT-KtrT2 ngày 11/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với tiền bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 16 Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thu nhập bao gồm:

“16. Tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có). Riêng tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời của các doanh nghiệp di chuyển địa điểm theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà giá trị của các khoản hỗ trợ, đền bù sau khi trừ các chi phí liên quan (nếu có) thì phần còn lại doanh nghiệp sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp trong năm 2013, Công ty TNHH Tâm Châu nhận được từ Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam khoản tiền bồi thường tài sản, tiền hỗ trợ do một phần diện tích đất thuê của Công ty TNHH Tâm Châu được Nhà nước thu hồi để giao cho Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam theo Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 09/07/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty phải hạch toán phần còn lại vào thu nhập khác sau khi trừ các khoản chi phí liên quan theo quy định như chi phí di dời, giá trị còn lại của tài sản trên đất và các chi phí khác (nếu có) và kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Các văn bản liên quan :
3301/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3301/CT-TTHT
3320/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3320/CT-TTHT
3324/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3324/CT-TTHT
4771/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 4771/CT-TTHT
4814/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 4814/CT-TTHT
10138/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 10138/CT-TTHT
3153/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3153/CT-TTHT
3535/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3535/CT-TTHT
3594/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3594/CT-TTHT
3665/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3665/CT-TTHT