Danh mục văn bản
Thông tin văn bản
Công văn số : 2782/TCT-DNL
Người ký : Đặng Ngọc Minh
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành : 22/06/2016
Ngày hiệu lực : 22/06/2016
Trích yếu :
Về việc hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số: 2782/TCT-DNL
V/v hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng Công ty bảo hiểm BIDV.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1043/CV-TCKT ngày 19/5/2016 của Tng Công ty bảo hiểm BIDV kiến nghị về việc xuất hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực bảo hiểm quy định về phạm vi điều chỉnh như sau:

“Thông tư này hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm”.

Căn cứ khoản 2(đ) Điều 9 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực bảo hiểm quy định về hóa đơn, chứng từ đối với trường hợp hoàn trả phí bảo hiểm như sau:

“Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là tổ chức kinh doanh, khi hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ), doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm lập hóa đơn giá trị gia tăng, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoàn trả, tiền thuế giá trị gia tăng, lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Hóa đơn này là căn cứ để doanh nghiệp bảo hiểm điều chỉnh doanh số bán, số thuế giá trị gia tăng đầu ra, tổ chức tham gia bảo hiểm điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số thuế giá trị gia tăng đã kê khai hoặc đã khấu trừ.

Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là đối tượng không có hóa đơn giá trị gia tăng, khi hoàn trả tiền phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng tham gia bảo hiểm phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số tiền phí bảo hiểm được hoàn trả (không bao gồm thuế giá trị gia tăng), số tiền thuế giá trị gia tăng theo hóa đơn thu phí bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã thu (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Biên bản này được lưu giữ cùng với hóa đơn thu phí bảo hiểm để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh thu, thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp khách hàng không cung cấp được hóa đơn thu phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm căn cứ vào hóa đơn lưu tại doanh nghiệp và biên bản hoặc văn bản thỏa thuận để thực hiện hoàn trả số tiền phí bảo hiểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ) cho Công ty TNHH Phát Tài thì khi hoàn trả khoản phí này Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long yêu cầu Công ty TNHH Phát Tài lập hóa đơn giá trị gia tăng, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long hoàn trả, tiền thuế giá trị gia tăng và lý do hoàn trả. Hóa đơn này là căn cứ để Công ty bảo hiểm BIDV Cửu Long điều chỉnh doanh số, số thuế giá trị gia tăng đầu ra và Công ty TNHH Phát Tài điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số tiền thuế giá trị gia tăng đã kê khai hoặc khấu trừ.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng Công ty bảo hiểm BIDV biết và thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, KK;
- Cục thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Cục thuế tỉnh Tiền Giang;
- Websi
te TCT;
- Lưu: VT, DNL(2b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Các văn bản liên quan :
2736/TCT-CS Thuộc văn bản số : 2736/TCT-CS
3106/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3106/CT-TTHT
3932/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3932/CT-TTHT
3720/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3720/CT-TTHT
3598/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3598/CT-TTHT
3663/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3663/CT-TTHT
3718/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3718/CT-TTHT
3844/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3844/CT-TTHT
3931/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3931/CT-TTHT
4011/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 4011/CT-TTHT