Danh mục văn bản
Thông tin văn bản
Công văn số : 8901/BTC-TCT
Người ký : Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Ngày ban hành : 29/06/2016
Ngày hiệu lực : 29/06/2016
Trích yếu :
Về việc ưu đãi thuế TNDN đối với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

 

BỘ TÀI CHÍNH
-------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 8901/BTC-TCT
V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6  năm 2016

 

Kính gửi

- UBNN tỉnh Vĩnh Long;

- Kiểm toán Nhà nước.

 

Bộ Tài chính nhận được báo cáo của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long tại công văn số 484/CT-THNVDT ngày 10/08/2015 về việc xử lý thuế tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Long; Căn cứ Thông báo kết quả kiểm toán số 55/TB-KTNN ngày 21/01/2016 của Kiểm toán nhà nước, công văn số 4017/BTP-PLDSKT ngày 02/11/2015 của Bộ Tư pháp, công văn số 792/TCTL-QLNN ngày 30/05/2016 của Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), ý kiến của Kiểm toán nhà nước và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại cuộc họp ngày 17/05/2016, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điều 8 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường quy định:

“Điều 8. Về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp

Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.”

Điểm 10 Mục V Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTG ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối với loại hình cơ sở cung cấp nước sạch.

Điều 2, Điều 3, Điểm a Khoản 2 Điều 4  Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình nước sạch nông thôn quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, tổ hợp tác, tư nhân (sau đây gọi chung là các tổ chức, cá nhân) thực hiện các hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ, quản lý khai thác, sản xuất kinh doanh, dịch vụ về nước sạch nông thôn.”

“Điều 3. Điều kiện và nguyên tắc thực hiện

1. Điều kiện:

Các tổ chức, cá nhân phải có phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chuyển giao công nghệ; có năng lực quản lý khai thác và cam kết cung cấp dịch vụ nước sạch phục vụ cho cộng đồng dân cư nông thôn theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nguyên tắc thực hiện:

a. Các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn phải theo quy hoạch và đảm bảo các tiêu chí về quy mô, tiêu chuẩn theo quy định nhằm nâng cao đời sống cộng đồng dân cư.

b. Tài sản được hình thành từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn ODA, vốn đóng góp của cộng đồng, hiến tặng, để xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn chỉ được sử dụng cho mục đích phục vụ lợi ích của cộng đồng, không được chia hoặc sử dụng cho các mục đích khác.”

“Điều 4. Các chính sách khuyến khích hỗ trợ trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn

2. Ưu đãi về thuế:

a. Các tổ chức, cá nhân có thu nhập từ hoạt động quản lý, khai thác các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn được áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Long là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT có nhiệm vụ thực hiện các dự án cấp nước sạch nông thôn cho nhân dân trên địa bàn, đáp ứng đối tượng, điều kiện, nguyên tắc theo quy định tại Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, thuộc hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 8 Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ và văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động quản lý, khai thác các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn.

Bộ Tài chính trả lời để UBND tinh Vĩnh Long và Kiểm toán Nhà nước được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Các Bộ: Tư pháp, NN&PTNT;
-
Cục thuế tỉnh Vĩnh Long;

- Các đơn vị: HCSN, QLG, CST, PC-BTC;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (02)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Các văn bản liên quan :
3301/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3301/CT-TTHT
3320/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3320/CT-TTHT
3324/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3324/CT-TTHT
4771/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 4771/CT-TTHT
4814/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 4814/CT-TTHT
10138/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 10138/CT-TTHT
3153/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3153/CT-TTHT
3535/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3535/CT-TTHT
3594/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3594/CT-TTHT
3665/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3665/CT-TTHT